Algemene Voorwaarden

NVict Service is slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door NVict Service van een bestelling/opdracht van de opdrachtgever. Deze algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door NVict Service. De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, als door de opdrachtgever aanvaard beschouwd. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst. Afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.

Prijzen

Alle offertes, prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend en incl. btw en heffingen zoals verwijderingsbijdrage of kopieerheffing, exclusief bijkomende kosten zoals installatie-, verzend- en afleveringskosten, tenzij hierin schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze zullen overigens tijdig, voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld.  Gedurende de periode dat het aanbod geldt, worden de prijzen van de aangeboden producten/diensten niet verhoogd, behalve als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen (hieronder valt bijvoorbeeld de verhoging van het btw-tarief). Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 7 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Betaling

De betaling van geleverde diensten of producten geschiedt per Bank of Contant. Na de betaling ontvangt u van ons standaard een factuur per e-mail. Indien u deze op papier  wenst kunnen hier extra kosten aan verbonden zijn, deze evt. kosten kunt u terugvinden op https://nvict.nl/info/tarieven. In sommige gevallen kan het zo zijn dat u achteraf een betalingsfactuur van ons ontvangt. De standaard betalingstermijn is 15 dagen. Net als u hebben wij onze betalingsverplichtingen. Indien u uw betaling uitstelt zijn daar voor ons kosten aan verbonden. Als dit wettelijk is toegestaan kunnen wij u de schade die wij daardoor lijden (renteverlies en redelijke kosten om alsnog het openstaande bedrag te innen) in rekening brengen.

Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden de eigendom rechten voor zolang de koop niet volledig is betaald. Op onze reparatieopdrachten geven wij een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de door u voor reparatie aangeboden artikelen, zodat uw eigendomsrechten niet in het geding zijn als wij failliet zouden gaan terwijl uw artikelen op dat moment bij ons zijn.

Levering en uitvoering

Wij streven er uiteraard naar altijd uiterlijk op het afgesproken tijdstip te leveren. Dit gebeurt zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een kortere of langere leveringstermijn is afgesproken. Als u dat wilt kunt u bij te late levering de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, behalve wanneer de ernst van de overschrijding van de leveringstermijn dit niet rechtvaardigt. Als de levering van een apart besteld product onmogelijk blijkt te zijn, doen wij ons best om u een vervangend artikel te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal dit op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld. Gaat het om een koop op afstand (zie artikel 10), dan kunt u alsnog gebruik maken van uw herroepingsrecht. Opgave van levertijd en/of bezoektijden geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Bedenktijd bij levering producten

Bij de aankoop van producten op afstand heeft u als consument een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in de dag nadat u het product heeft ontvangen. Of als u in één bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product uit die bestelling heeft ontvangen. Of als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.  Tijdens de bedenktijd behoort u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Daaronder wordt verstaan dat u het product slechts in die mate uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het wilt behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, behoort u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking naar ons te retouneren. Wij geven u duidelijke informatie hoe u dit kunt doen. 
Wij zijn gerechtigd de waardevermindering te verrekenen met het door u terug te ontvangen bedrag, indien het product niet kompleet , beschadigd of zichtbaar gebruikt is.
Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, hoeft u hoogstens de kosten van terugzending te betalen. Alle overige kosten die u al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping terugbetalen. Wij zijn gerechtigd te wachten met terugbetaling totdat wij de producten hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond de producten te hebben geretourneerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Uitsluiting herroepingsrecht

Soms geldt er geen herroepingsrecht voor u als consument. Het betreft dan onder andere: Geleverde diensten, maar alleen als: - de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van u.
Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Ontvangen (software) licentie codes via e-mail of d.m.v. een (uitgeprint) licentie certificaat. Geopende inktcartridges, toners, papier en artikelen die speciaal voor u besteld zijn (die geen standaard voorraad artikelen zijn bij NVict Service)

Garantie

Voor al onze nieuwe producten geldt minimaal een volledige garantie van één jaar. Uitgezonderd hiervan zijn accu's, cartridges waarvoor een andere garantietermijn kan gelden. Het kan zijn dat fabrikanten of importeurs van producten of bepaalde onderdelen (zoals de harddisk/ SSD/ Flash-drives) een eigen garantie bieden. Ook in het geval u een beroep op zo'n garantie wilt doen, kunt u bij ons terecht. Als verkoper blijven wij dus te allen tijde uw aanspreekpunt. Een garantie zal geen afbreuk doen aan uw wettelijke rechten. Let op! Wij maken u er op attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf veranderingen aanbrengt op de geleverde producten (zowel hard- als software).

Klachten en klachtentermijn

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over onze dienstverlening. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken. Als u een klacht bij ons indient, zal die uiterlijk binnen 7 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 7 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

Aansprakelijkheid

Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor zover door de Wet bepaald. Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door onze verzekeraar wordt uitbetaald, doch zal in geen geval het totale bedrag van de betreffende order te boven gaan, met een maximum van 5.000,-. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik of de ongeschiktheid daartoe van het geleverde anders dan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft en waarvoor het geleverde is bedoeld. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat wij zijn uit gegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ons kenbaar behoorde te zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor ontstane schade ten gevolge van niet of niet tijdige levering van zaken bij restauraties of reparaties indien deze een gevolg zijn van omstandigheden waaronder van ons redelijkerwijs geen nakoming kan worden verwacht. Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadigde en/of verloren bestanden na service op een apparaat. U dient ten aller tijde zelf te zorgen voor een backup dan uw bestanden.

Privacyregeling

Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacy beleid en hiervoor gelden dan ook de volgende regels: 
alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening aan de klant te onderhouden en te verbeteren; 
uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt, opgeslagen en beheerd; alle overige gegevens die onder onze ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails etc.). 
Uitzonderingen zijn die gevallen waarbij de wet ons noodzaakt gegevens door te geven aan bevoegde autoriteiten. Indien er een back-up is gemaakt van een pc, laptop of tablet i.v.m. een reparatie of installatie zal deze uiterlijk een maand na de gedane werkzaamheden (veilig) verwijderd worden. Op uw verzoek kan dit altijd eerder. Als consument heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Deze gegevens sturen wij u uiterlijk twee weken na uw verzoek om inzage toe. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens aanpassen of verwijderen indien dit noodzakelijk is en er geen wettelijke bepaling bestaat waarbij geëist wordt dat de gegevens moeten worden bewaard.